تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
جامعه شناسی سیاسی 
دانشگاه امام صادق(ع) 
 
لیسانس 
1357 
تاریخ 
تهران 
 
فوق لیسانس 
1373 
علوم سیاسی 
دانشگاه تربیت مدرس