سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجلس شورای اسلامی  
نمایندگى مردم شهرستان شوشتر 
 
 
اجرائی نظارتی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی عالی باقر العلوم علیه السلام  
عضو هیئت امنا 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه مفید  
مدیریت گروه رشته علوم سیاسی  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دانشگاه مفید 
مدیر مسئولی فصلنامه های علوم سیاسی و تاریخ اسلام 
 
 
اجرایی 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم (ع) 
عضو هیئت علمی (استادیار) گروه علوم سیاسی 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
علوم سیاسی 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مدرس